HRInfo — 02 ožujka 2002 -

Klub je nastao 20.03.2001. kao ideja o sjedinjenju motociklista u Zagrebu i Hrvatskoj.
 
Djelatnosti Kluba su:
– planiranje rada i razvitka
– djelovanje na razvoju motocilizma;
– ostvarivanje utvrđenih planova i programa;
– stvaranje i unapređenje uvjeta za slobodno udruživanje građana i njihovo uključivanje u aktivnosti i djelovanje Kluba,
– poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada;
– organiziranje i sudjelovanje u natjecanjima, susretima, priredbama i manifestacijama;
– predavanja, tečajevi, videoprojekcije, prezentacije, izložbe i drugi načini popularizacije motociklizma, tehničko-tehnoloških i sportskih dostignuća,
– nabava i održavanje opreme potrebne za djelatnosti Kluba;
– nabava financijskih i materijalnih sredstava potrebnih za rad Kluba;
– sudjelovanje u organiziranju drugih udruga, saveza i zajednica, te poticanje osnivanja novih srodnih udruga;
– izdavačka djelatnost;
– skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
– ukupnom aktivnošću moralno, etičko i odgojno djelovanje na članstvo. 
 
 
Najviše tijelo kluba je Izvršni odbor.
 
Izvršni odbor čine:
– Predsjednik : Alfred Avgustini
– Dopredsjednik : Saša Kranjec
– Član izvršnog odbora : Igor Krovinović
 
Za tajnika kluba imenovan je Zvonimir Jukica
 
Funkcije Izvršnog odbora su (iz statuta):
– predstavlja Klub
– brine o izvršenju Programa rada i provodi odluke Skupštine;
– donosi Poslovnik o svom radu i druge podstatutne akte – pravilnike;
– utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
– ustrojava tečajeve, natjecanja i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama;
– priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini Kluba;
– bira i opoziva predstavnike Kluba u tijelima motociklističkog saveza, zajednica tehničke kulture i sportskih saveza;
– odlučuje o iznosu i postupku plaćanja članarine;
– djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika Kluba;
– predlaže počasne članove Kluba;.
– upravlja imovinom Kluba;
– imenuje blagajnika;
– donosi odluku o računovođi;
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
– razmatra odgovornost članova Kluba prema odredbama iz čl. 19. i 20. ovoga Statuta i po potrebi imenuje disciplinsku komisiju, odnosno sud časti, koji rješava sporove među članovima i poduzima mjere (stegovni postupak) protiv povreda imena i ugleda Kluba, djelovanja koje je protivno zakonu i Statutu, te postupak za isključenje iz članstva;
– rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njezinoj prvoj narednoj sjednici;
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba, te  poslove za koje ga ovlasti Skupština.
 
Nadzorni odbor sačinjavaju slijedeći članovi
– Krešimir Krizmanić
– Ivan Pekoć
– Ivan Sekol

Funkcije Nadzornog odbora je (iz statuta):
Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad Izvršnog odbora, provođenje akata i odluka tijela Kluba, raspolaganje sredstvima Kluba, nadzire zakonitost u radu i financijskom poslovanju Kluba, te o svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.

Share

About Author

admin